Hỗ trợ mạng lưới thông tin


Hỗ trợ mạng lưới thông tin


Ban điều hành

Trung tâm điều hành kiểm tra và đưa ra phương án giải quyết vấn đề, sau đó lập kế hoạch...

Xây dựng ban điều hành mang tính toàn thể hoạt dộng trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài.

• Lịch trình  1 lần/quý

Dự án hỗ trợ mạng lưới

Hợp tác với những cơ quan hữu quan để giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề tồn đọng của cư dân nước ngoài.

• Đối tượng  Cơ quan liên quan đến cư dân nước ngoài, người đại diện cư dân nước ngoài trong khu vực, hội trưởng du học sinh v.v...

• Thông qua buổi tọa đàm cùng chia sẻ phản ánh các vấn đề còn tồn đọng và duy trì quan hệ hợp tác giữa các cơ quan,đoàn thể, cộng đồng.

• Lịch trình  1 lần/quý

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.