Giới thiệu về trung tâm giúp đỡ cộng đồng người nước ngoài định cư tại Thành phố Cheongju

Đường đến trung tâm


Đường đến trung tâm


Địa chỉ:Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163

ㅣXe Bus số  105, 513, 831, 711, 50-2 xuống trạm ngã tư Sachang

ㅣXe Bus số  30-2 xuống trạm Ủy ban Bongmyeong 1

Khi di chuyển bằng xe cá nhân bạn đến địa chỉ Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,Chungcheongbuk-d

ㅣXe Bus số  105, 513, 831, 711, 50-2 xuống trạm ngã tư Sachang          Xe Bus số 30-2 xuống trạm Ủy ban Bongmyeong 1

ㅣKhi di chuyển bằng xe cá nhân bạn đến địa chỉ  : Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Bongmyeong-ro 163, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do

SĐT : 043) 262-0977

Fax : 043)262-0975   E- Mai : cfsc2023@naver.com 


Copyright ⓒ 2023청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.

Điều khoản sử dụng    ㅣ   Điều khoản sử dụng    ㅣ  Từ chối thu thập email trái phép


Địa chỉ : Chungbuk Cheongju city Heungdeok-gu Bongmyeong-ro 163 

Fax : 043)262-0975          Email : cfsc2023@naver.com

Copyright ⓒ 2023 청주시외국인주민지원센터 All rights reserved.